Lekkage, onderhoud of schade melden
 • Wet- en regelgeving

  Samenvatting regelgeving en verantwoordelijkheden

  Arbowet artikel 5:
  Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid en plicht vanuit de Arbowet om en goed Arbobeleid te voeren. Dit houdt in dat hij een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit dient te voeren om de risico’s van de arbeidsplaatsen binnen zijn organisatie in kaart te brengen. Vervolgens dienen maatregelen bepaald en getroffen te worden om deze risico’s te beheersen. Deze maatregelen worden verwerkt in een plan van aanpak “wie gaat wat wanneer uitvoeren?” waarmee Arbobeleid wordt vastgesteld en uitgevoerd.

  Arbobesluit voor de Bouw artikel 2.6 en 2.31
  Niet alleen de werkgevers heeft jegens zijn medewerkers verantwoordelijkheden, maar ook de opdrachtgever jegens zijn aannemers. In het bouwbesluit worden een aantal omstandigheden aangegeven wanneer een V&G plan dient te worden opgesteld. Een V&G plan dient o.a. opgesteld te worden indien op een project sprake is van bijzondere gevaren inzake veiligheid en gezondheid,

  Onder bijzondere gevaren wordt onder andere verstaan, valgevaar door de uit te voeren werkzaamheden. De taak van de opdrachtgever is om een V&G planontwerpfase op te stellen waarin de risico’s beschreven worden van de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende beheersmaatregelen. Bij onvoldoende eigen deskundigheid dient de opdrachtgever een aanvullend V&G-plan van de aannemer te eisen waarin de aannemer de beheersmaatregelen benoemd om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. De opdrachtgever zal het werk moeten uitbesteden aan een aannemer die de juiste maatregelen neemt om veilig te kunnen werken.
  Daarnaast kan opdrachtgever tijdens de uitvoering een toezichthoudende rol vervullen. Indien dit vastgelegd is in het V&G-plan, draagt hij medeverantwoordelijkheid ten aanzien van de controle op de te nemen veiligheidsmaatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

  Doel van deze maatregelen is dat er éénmalig wordt geïnventariseerd voor een dakveiligheidsplan en aansluitende maatregelen. En men wordt niet bij elk werk op het dak geconfronteerd met hoge kosten voor tijdelijk aan te brengen beveiligingsmiddelen. Op voorhand kan men besluiten het plan van aanpak gebaseerd op de uitgevoerde RI&E uit te laten voeren, zodat de kosten voor de jaarlijks tijdelijk aan te brengen veiligheidsvoorzieningen achterwege kunnen blijven. Alle voorkomende inspecties en onderhoudsinspecties kunnen ten allen tijde zonder aanvullende veiligheidskosten uitgevoerd worden.

  Naast advies over veiligheid kunnen particulieren en bedrijven bij Jacobs Dakbedekkingen uit Wanssum terecht voor alle soorten daglicht toepassingen zoals dakvensters, lichtstraten en lichtkoepels, dakbedekkingen bij platte en hellende daken en dakonderhoud.