Wij zijn geopend tot 17.00 uur

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JACOBS DAKBEDEKKINGEN B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE WANSSUM, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO ONDER NUMMER 12018817

A. Algemeen

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van Jacobs Dakbedekkingen B.V. In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle overeenkomsten tot aanneming van werk. 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van Jacobs Dakbedekkingen B.V. aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit. consument: de wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 3.Jacobs Dakbedekkingen B.V. streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden gratis door ons worden toegestuurd. 4.In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. 5.Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Jacobs Dakbedekkingen B.V. als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

B. Overeenkomsten in het algemeen

ARTIKEL II ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

1. De algemene leverings-, betalings-en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten. 2. Afspraken tussen Jacobs Dakbedekkingen B.V. en de wederpartij die afwijken van onze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd. ARTIKEL III AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Jacobs Dakbedekkingen B.V. het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Bij de aanbieding door Jacobs Dakbedekkingen B.V. verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. 3. Jacobs Dakbedekkingen B.V. behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (bouw)tekeningen, schema's, technische omschrijvingen, berekeningen en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van Jacobs Dakbedekkingen B.V. en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld met het oogmerk een andere offerte te verkrijgen, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden. 4. Indien de aanbieding van Jacobs Dakbedekkingen B.V. niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij zullen alle zaken en overige documentatie zoals bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan ons worden teruggezonden. 5. De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief transportkosten, verpakking, montage en/of installatie, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 6. Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

ARTIKEL IV LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

1. Door Jacobs Dakbedekkingen B.V. opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nooit zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Behoudens opzet of grove schuld van Jacobs Dakbedekkingen B.V. kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestel-ling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven. 3. De consument dient ons bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de consument niet van toepassing. 4. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht. 5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen. 6. Bij koopovereenkomsten die door Jacobs Dakbedekkingen B.V. worden gesloten met consumenten gaat het risico over vanaf het moment van aflevering. Wanneer de zaak bij de koper-consument door ons of door een door ons aangewezen vervoerder wordt bezorgd, is de zaak voor risico van de consument van de bezorging af.

ARTIKEL V OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Jacobs Dakbedekkingen B.V., kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, slechte weersomstandigheden, werkstaking, bedrijfs-bezetting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water-en elektriciteit en de vertraging, stagnatie of onderbreking van leveringen van derden van wie Jacobs Dakbedekkingen B.V. dakbedek-kingsmaterialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken. 2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is Jacobs Dakbedekkingen B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL VI UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan Jacobs Dakbedekkingen B.V. toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs. 2. Voor alle indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij is Jacobs Dakbedekkingen B.V., behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. 3. Jacobs Dakbedekkingen B.V. sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen. 4. Jacobs Dakbedekkingen B.V. sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn. 5. Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door Jacobs Dakbedekkingen B.V. niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten. 6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens Jacobs Dakbedekkingen B.V. aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.

ARTIKEL VII RECLAME

1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. 2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden. 3. De consument dient ons binnen bekwame tijd in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen.

ARTIKEL VIII BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van facturen van Jacobs Dakbedekkingen B.V. zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. De wederpartij kan zich jegens Jacobs Dakbedekkingen B.V. niet beroepen op verrekening. Deze bepaling geldt niet voor de consument indien deze aan de voor verrekening in de wet gestelde eisen voldoet. 3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Jacobs Dakbedekkingen B.V. gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Aan consumenten zal met overeenkomstige toepassing van de vorige zin op jaarbasis de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij verplicht alle door Jacobs Dakbedekkingen B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door Jacobs Dakbedekkingen B.V. aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag te voldoen. 7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillis-sement(saanvraag), (aanvraag tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of onder curatelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt. 8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Jacobs Dakbedekkingen B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

ARTIKEL IX ZEKERHEIDSTELLING

1. Indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst bevoegd de nakoming van onze verplichtingen onmiddellijk op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. 2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Jacobs Dakbedekkingen B.V. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL X EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door Jacobs Dakbedekkingen B.V. geleverde zaken blijven eigendom van ons totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen: -de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken; -de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Jacobs Dakbedekkingen B.V. verrichte of te verrichten diensten; -eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en). 2. Door Jacobs Dakbedekkingen B.V. geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt Jacobs Dakbedekkingen B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Jacobs Dakbedekkingen B.V. uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de weder-partij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen. 4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Jacobs Dakbedekkingen B.V. gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Jacobs Dakbedekkingen B.V. verschuldigde. 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 6. De wederpartij verplicht zich: -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing-en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven; -alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW; -de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW; -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Jacobs Dakbedekkingen B.V.;

ARTIKEL XI RETENTIERECHT

Jacobs Dakbedekkingen B.V. is bevoegd de zaken of andere goederen die Jacobs Dakbedekkingen B.V. van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te (doen) houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL XII VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL XIII CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

ARTIKEL XIV GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van en met Jacobs Dakbedekkingen B.V. is Nederlands Recht van toepassing. 2. Ten aanzien van geschillen die tussen Jacobs Dakbedekkingen B.V. en de wederpartij mochten ontstaan, is de Arrondissementsrechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen.

C. Aanneming van werk

ARTIKEL XV TOEPASSELIJKHEID

Indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. met de wederpartij (tevens) een overeenkomst tot aanneming van werk sluit, geldt onderdeel C naast de overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in onderdeel C is bepaald.

ARTIKEL XVI OMVANG VAN HET WERK

1. De met de wederpartij gesloten overeenkomst omvat het complete werk zoals dit in de aanbieding is omschreven. 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de op basis van de overeenkomst op Jacobs Dakbedekkingen B.V. rustende verplichtingen en maken zij geen deel uit van de overeengekomen aanneemsom: -hak-, breek-en sloopwerk; -metsel-, tegelzet-, en stukadoorswerk; -het verticaal transport boven of beneden peil op de plaats van uitvoering van het werk. 3. De wederpartij verbindt zich jegens Jacobs Dakbedekkingen B.V. om de niet op basis van de overeenkomst op ons rustende verplichtingen tijdig te hebben verricht, zodat de door ons uit te voeren werkzaamheden geen vertraging ondervinden. 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zullen eventueel afkomende materialen eigendom van Jacobs Dakbedekkingen B.V. worden.

ARTIKEL XVII VOORZIENINGEN OP DE PLAATS VAN HET WERK

1. De wederpartij verbindt zich jegens Jacobs Dakbedekkingen B.V. er op zijn kosten tijdig zorg voor te dragen dat: -Jacobs Dakbedekkingen B.V. kan beschikken over de voor het werk vereiste gegevens (zoals tekeningen) en goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen); -Jacobs Dakbedekkingen B.V. kan beschikken over het gebouw of het terrein/perceel waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; -er voldoende gelegenheid is voor aanvoer, plaatsing, opslag en/of afvoer van dakbedekkingsmaterialen en werktuigen, steigers, liften, ladders en hijskranen; -er voldoende aansluitingsmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; -er tekeningen op het werk aanwezig zijn van de ligging van kabels, buizen en leidingen; -er een adequate losplaats op een maximale afstand van 20 meter van de plaats waar de dakbedekkingsmaterialen moeten worden aangebracht, beschikbaar is, bij gebreke waarvan de door Jacobs Dakbedekkingen B.V. te maken kosten voor horizontaal transport bij de wederpartij in rekening mogen worden gebracht; -er op de plaats van het werk een ruimte aan Jacobs Dakbedekkingen B.V. ter beschikking staat waarin uit te voeren werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 2. De kosten van de door ons benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de wederpartij. 3. Jacobs Dakbedekkingen B.V. is gerechtigd ter plaatse van het werk een reclamebord met de handelsnaam te plaatsen en tijdens de uitvoering van het werk geplaatst te houden, zonder dat daarvoor enige vergoeding is verschuldigd.

ARTIKEL XVIII AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem gegeven opdrachten, instructies en aanwijzingen. 2. Indien dakbedekkingsmaterialen, hulpmiddelen of machines die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld of door de wederpartij zijn voorge-schreven, gebreken vertonen of niet deugdelijk blijken te zijn, is de weder-partij aansprakelijk voor alle daardoor ontstane schade. 3. De gevolgen van de noodzakelijke naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen/besluiten van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen geheel voor rekening van de wederpartij. 4. De wederpartij is aansprakelijk voor vertraging of schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werk-zaamheden of verrichte leveringen.

ARTIKEL XIX UITVOERINGSDUUR

1. Indien met de wederpartij een aantal werkbare werkdagen is overeengekomen waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, geldt het volgende: -een werkbare werkdag is een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of op de plaats van het werk erkende, of door de overheid of bij collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust-of feestdag, zaterdag, zondag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag; -een werkdag respectievelijk een halve werkdag is onwerkbaar wanneer door niet voor rekening van Jacobs Dakbedekkingen B.V. komende omstandigheden, gedurende ten minste vijf uren respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

2. Jacobs Dakbedekkingen B.V. heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd indien door overmacht, door omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij, door wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden voor de uitvoering, niet van ons kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Jacobs Dakbedekkingen B.V. voortvloeiende schade en kosten door de weder-partij te worden vergoed.

ARTIKEL XX OPLEVERING

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is of wordt geacht te zijn goedgekeurd. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de wederpartij het werk in gebruik neemt of indien de wederpartij werkzaamheden verricht of laat verrichten die voortbouwen op de door Jacobs Dakbedekkingen B.V. uitgevoerde werkzaamheden.

ARTIKEL XXI AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING

1. Na de oplevering is Jacobs Dakbedekkingen B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in het werk, tenzij het werk of een onderdeel hiervan door schuld van Jacobs Dakbedekkingen B.V. een gebrek bevat dat door de wederpartij redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden én Jacobs Dakbedekkingen B.V. van dit gebrek met bekwame spoed na de ontdekking door de opdrachtgever schriftelijk in kennis worden gesteld. 2. De rechtsvordering als bedoeld in het vorige lid verjaart uiterlijk na verloop van een termijn van vijf jaren na de oplevering.

ARTIKEL XXII AANNEEMSOM EN BETALING

1. Tenzij anders in de aanbieding is vermeld, is de opgegeven aanneemsom een vast bedrag. Jacobs Dakbedekkingen B.V. behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in lonen en prijzen van materialen en/of grondstoffen aan de wederpartij door te berekenen. 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient de te betalen termijn telkens te worden betaald binnen 14 dagen na de datum van de termijnfactuur. 3. Indien de wederpartij met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Jacobs Dakbedekkingen B.V. gerechtigd om het werk onmiddellijk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is betaald.

ARTIKEL XXIII MEER-OF MINDERWERK; EXTRA KOSTEN

1. Verrekening van meer-en minderwerk vindt plaats: -in geval van wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering; -in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; -in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 2. Wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijk opdracht laat de aanspraken van Jacobs Dakbedekkingen B.V. en van de wederpartij op verrekening van meer-of minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die zich er op beroept. 3. De toepasselijkheid van artikel 7A:1646 BW wordt uitgesloten.

ARTIKEL XXIV RISICO-OVERGANG

Zodra dakbedekkingsmaterialen, onderdelen, bouwstoffen en/of gereedschappen ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico voor schade die aan deze zaken kan ontstaan ten gevolge van onder meer ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging.

D. Inkoopvoorwaarden en onderaanneming van werk

ARTIKEL XXV TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIE

1. De bepalingen in onderdeel D gelden naast de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen in onderdeel A, B en C zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. In geval van strijdigheid gelden de bepalingen van onderdeel D boven die van onderdeel A, B en C. 2. Onder C.S.V. wordt verstaan de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen

ARTIKEL XXVI AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, is een aanbieding van de wederpartij voor de wederpartij bindend. 2. De opgegeven prijzen zijn vast, inclusief B.T.W. en gelden franco, inclusief transport, verzekering en lossen op de plaats van het werk, inclusief verpakking en/of emballage, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 3. De overeenkomst tussen Jacobs Dakbedekkingen B.V. en de wederpartij geldt als gesloten en wordt volledig bewezen door de opdrachtbevestiging. Indien en voor zover de opdrachtbevestiging afwijkt van de aanbieding van de wederpartij, dient laatstgenoemde binnen 8 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk bij ons zijn bezwaren kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de overeenkomst is gesloten. 4. In geval van onderaanneming wordt de met de wederpartij gesloten overeenkomst geacht te zijn aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de opdrachtgever van Jacobs Dakbedekkingen B.V. respectievelijk onder de opschortende voorwaarde dat het werk daadwerkelijk en geheel doorgang zal vinden. 5. Slechts meer-of minderwerk waarvoor Jacobs Dakbedekkingen B.V. schriftelijk opdracht heeft gegeven komt voor verrekening in aanmerking. Eventueel meer-of minderwerk wordt verrekend conform het in de overeenkomst bepaalde. 6. Indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen zijn deze steeds ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Jacobs Dakbedekkingen B.V. aansprakelijk. Indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. een overeenkomst sluit met een B.V. of een N.V. in oprichting, blijven de oprichters ook na de bekrachtiging van de overeenkomst door de B.V. of de N.V. naast de vennootschap ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. 7. De wederpartij dient zich in geval van onderaanneming te allen tijde te onthouden van het doen van aanbiedingen aan de opdrachtgever van Jacobs Dakbedekkingen B.V. met betrekking tot een uitbreiding of wijziging van het werk.

ARTIKEL XXVII UITVOERING

1. De wederpartij is verplicht het werk respectievelijk de levering uit te voeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk met gebruikmaking van deugdelijke materialen, geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en in overeenstemming met de eisen van de overeenkomst alsmede aanwijzingen van Jacobs Dakbedekkingen B.V. 2. Alle werkzaamheden in onderaanneming en alle leveringen van zaken geschieden op keur van (de uitvoerder van) Jacobs Dakbedekkingen B.V. Wij zijn te allen gerechtigd het werk op te nemen, te (doen) keuren en/of te (doen) beproeven. De wederpartij is verplicht hier zijn medewerking aan te verlenen. Goedkeuring van het werk door Jacobs Dakbedekkingen B.V., bevrijdt de wederpartij niet van haar aansprakelijkheid wegens tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. 3. Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacobs Dakbedekkingen B.V. nimmer toegestaan om het werk of delen daarvan aan derden uit te besteden. 4. De wederpartij draagt zelf zorg voor de bij de uitvoering van het werk benodigde hulpmiddelen. Van op het werk aanwezige voorzieningen mag door de wederpartij slechts met toestemming van Jacobs Dakbedekkingen B.V., voor eigen risico, in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn bestemd en zorgvuldig, gebruik worden gemaakt.

ARTIKEL XXVIII LEVERTIJD EN LEVERING

1. De opgegeven levertijden zijn voor de wederpartij bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd begint op de dag waarop door de wederpartij een opdrachtbevestiging van ons is ontvangen. 2. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeen-komst. Is geen zodanige plaats afgesproken dan zal de levering geschieden bij ons magazijn. 3. De levering geschiedt franco op de in lid 2 bepaalde plaats. 4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken gaat eerst op ons over zodra de zaken zijn afgeleverd op de in lid 2 bepaalde plaats. De zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de wederpartij. 5. In geval van onderaanneming van werk is de wederpartij verplicht om het werk uit te voeren binnen de overeengekomen planning/termijn. De wederpartij is verplicht om Jacobs Dakbedekkingen B.V. schriftelijk op de hoogte te stellen van een (dreigende) overschrijding. Jacobs Dakbedekkingen B.V. heeft het recht om de planning en de volgorde van het werk te wijzigen in verband met de voortgang van het werk zonder dat dit de wederpartij aanspraak geeft op een aanvullende vergoeding.

ARTIKEL XXIX OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. De door de wederpartij uit te voeren werkzaamheden worden niet eerder als opgeleverd beschouwd dan na schriftelijke goedkeuring door Jacobs Dakbedekkingen B.V. en zijn tot dat tijdstip voor risico van de wederpartij. De onderhouds-en/of garantieperiode vangt niet eerder aan dan en eindigt niet eerder dan gelijktijdig met de onderhoudsen/ of garantieperiode voor het gehele werk. 2. De wederpartij is verplicht om alle gebreken die zich tijdens de onder-houdsperiode voordoen, op eerste verzoek van en in overleg met Jacobs Dakbe-dekkingen B.V. op eigen kosten te herstellen. De kosten van heropneming, herkeuring of herbeproeving zijn voor rekening van de wederpartij. ARTIKEL XXX EIGENDOMSOVERGANG

De eigendom van de geleverde zaken gaat op Jacobs Dakbedekkingen B.V. over direct nadat deze conform het in artikel XXVIII in lid 2 bepaalde zijn geleverd.

ARTIKEL XXXI BETALING EN VERREKENING

1. De door de wederpartij aan ons te verzenden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde eisen zoals bijvoorbeeld gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd en niet betaald. 2. De wederpartij is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij geleverde zaken uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door ons betaald. Na het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij Jacobs Dakbedekkingen B.V. per aangetekende brief in gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in deze brief een redelijke termijn voor nakoming te geven. 4. Jacobs Dakbedekkingen B.V. is te allen tijde bevoegd tot verrekening van de door ons op basis van de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met door de wederpartij uit welke hoofde dan ook te vorderen of verschuldigde bedragen. 5. De wederpartij moet op de factuur in geval van onderaanneming duidelijk vermelden: a. de datum en het kenmerk van Jacobs Dakbedekkingen B.V.; b. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; c. het tijdvak van de verrichte werkzaamheden c.q. de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; d. de naam van de bedrijfsvereniging waarbij de wederpartij is aangesloten en zijn aansluitingsnummer; e. het loonbelastingnummer van de wederpartij; f. of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting; g. het reeds gefactureerde bedrag, inclusief de betreffende factuur; h. het nog te factureren bedrag; i. alle namen van de door de wederpartij ten aanzien van het werk tewerk gestelde werknemers, de door dezen gewerkte uren en -indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. daarom verzoekt-de betreffende loonstaten; j. een aangehechte door Jacobs Dakbedekkingen B.V. of door ons aangewezen uitvoerder getekende bon waaruit de goedkeuring van de uitgevoerde werkzaam-heden blijkt. k. indien de C.S.V. van toepassing is, een opgave van de loonsom C.S.V. per gewerkt uur. 6. Slechts indien aan alle in lid 1 en in lid 5 genoemde eisen is voldaan, zullen de facturen van de wederpartij in behandeling worden genomen en in het andere geval worden deze facturen aan de wederpartij geretourneerd.

ARTIKEL XXXII SOCIALE VERZEKERINGEN

1. Indien de C.S.V. van toepassing is, dienen door de wederpartij op eerste verzoek van Jacobs Dakbedekkingen B.V. te worden getoond en in afschrift te worden verstrekt: a. voor zover vereist een vestigingsvergunning; b. een inschrijvingsbewijs van de bedrijfsvereniging; c. legitimatie en alle loonstaten van alle op het werk ingezette arbeidskrachten; d. een geldig en gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister; e. de G-rekening-overeenkomst. 2. De wederpartij dient voorts ten genoegen van Jacobs Dakbedekkingen B.V. aan te tonen dat hij zijn wettelijke verplichting tot afdracht van de premies sociale verzekeringen en loonbelasting nakomt, ook die waarvoor Jacobs Dakbedekkingen B.V. hoofdelijk aansprakelijk is. Voorts dient de wederpartij een loonadministratie te voeren die op eerste verzoek aan Jacobs Dakbedekkingen B.V. ter inzage zal worden gegeven.

3. Eens per kwartaal en verder telkens op eerste verzoek van Jacobs Dakbedekkingen B.V., zal de wederpartij een verklaring overleggen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging alsmede een verklaring van de belastingdienst inzake de afdracht van de loonbelasting. 4. Jacobs Dakbedekkingen B.V. is steeds gerechtigd de door de wederpartij ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting, waarvoor Jacobs Dakbedekkingen B.V. ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, hetzij in te houden en namens de wederpartij aan de bedrijfsvereniging resp. de ontvanger de directe belastingen te vol-doen, hetzij aan de wederpartij te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening. Indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. van dit recht gebruik maakt, is de wederpartij verplicht de nadere regels als bedoeld in artikel 16b lid 7 C.S.V. stipt na te komen. Jacobs Dakbedekkingen B.V. is door betaling of storting hiervan tot het beloop van de betaalde bedragen jegens de wederpartij gekweten. 5. Jacobs Dakbedekkingen B.V. is gerechtigd het in te houden of te storten bedrag te wijzigen indien naar ons oordeel de wederpartij een hoger bedrag aan sociale premies en loonbelasting verschuldigd zal zijn dan is vastgesteld. De wederpartij zal hiervan door Jacobs Dakbedekkingen B.V. schriftelijk in kennis worden gesteld. 6. Indien Jacobs Dakbedekkingen B.V. door voldoening aan haar verplichtingen ingevolge de toepasselijke CAO jegens de werknemers van de wederpartij of na aansprakelijkstelling voor niet betaalde belasting en premies door de wederpartij of na hem komende onderaannemer, deze belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft Jacobs Dakbedekkingen B.V. ten belope van het gehele bedrag dat door ons is betaald verhaal op de wederpartij, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot aan de dag van algehele voldoening alsmede te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten en werkelijk gemaakte proceskosten,

ARTIKEL XXXIII VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN MILIEU

1. De wederpartij is verantwoordelijk voor het treffen en handhaven van vereiste en adequate veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig de geldende wet-en regelgeving en meer in het bijzonder overeenkomstig de geldende arbeidsomstandighedenwet-en regelgeving. Instructies van Jacobs Dakbedekkingen B.V. op dit gebied moeten worden opgevolgd. 2. De wederpartij is in dit verband ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door hem bij de uitvoering van het werk gebruikte materieel en voor de veiligheid van zijn personeel en derden. 3. De wederpartij is verplicht om zich onmiddellijk bij (de uitvoerder van) Jacobs Dakbedekkingen B.V. te melden zodra zich een omstandigheid voordoet of kan doen waardoor de veiligheid op enigerlei wijze in het gedrang kan komen. 4. Jacobs Dakbedekkingen B.V. heeft het recht werknemers en andere personen waarvan de wederpartij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, de toegang tot het werk te ontzeggen indien zij zich niet aan de hiervoor bedoelde voorschriften of aanwijzingen op dit punt door ons houden. 5. Afval dat schadelijk is of kan worden geacht voor milieu en/of volksgezondheid, dient door de wederpartij op eigen kosten van het werk te worden afgevoerd met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke en andere voorschriften. Ander afval dient op aanwijzing van Jacobs Dakbedekkingen B.V. te worden gescheiden naar soort en te worden gedepo-neerd in de daartoe op het werk aanwezige container(s).

ARTIKEL XXXIV AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

1. De wederpartij is aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst door hem of door degenen van wie hij zich bedient en verder voor schade die een gevolg is van de aanwezigheid van en het gebruik op/in het werk van door de wederpartij gebruikte of geleverde dakbedekkingsmaterialen, bouwstoffen, gereedschappen en materiaal of schade die een gevolg is van de inbreuk op rechten van derden. 2. De wederpartij vrijwaart Jacobs Dakbedekkingen B.V. voor alle aanspraken van derden als bedoeld in lid 1, inclusief onder meer aanspraken van de opdrachtgever van Jacobs Dakbedekkingen B.V. en toekomstige eigenaren/gebruikers. 3. Indien en voor zover de wederpartij als medeverzekerde wordt aangemerkt onder een door Jacobs Dakbedekkingen B.V. voor het werk (of doorlopende) afgesloten CAR- verzekering van ons -en onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij jegens Jacobs Dakbedekkingen B.V. -ontstaat aanspraak op de dekking van de wederpartij ten laste van deze verzekering niet eerder dan nadat Jacobs Dakbedekkingen B.V. er schriftelijk mee heeft ingestemd dat de schade in behandeling wordt genomen en na schadevaststelling tot het bedrag dat door Jacobs Dakbedekkingen B.V. akkoord is bevonden. De polisvoor-waarden liggen voor de wederpartij bij Jacobs Dakbedekkingen B.V. ter inzage. Schade tot het bedrag van het eigen risico is voor rekening van de wederpartij. 4. De wederpartij is verplicht om zowel een WA-als een WAM-aansprakelijk-heidsverzekering af te sluiten en in stand te houden. Het verzekerd bedrag beloopt te minste fl. 2.500.000,00 per gebeurtenis voor schade, hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5. De wederpartij is verplicht alle zaken die hij in verband met de uitvoering van het werk onder zich heeft of gebruikt, genoegzaam te verzekeren, zolang deze zaken voor zijn risico zijn. 6. De wederpartij is verplicht om op eerste verzoek een kopie van de polissen en polisvoorwaarden aan Jacobs Dakbedekkingen B.V. af te geven, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn om voormelde risico's voor rekening en risico en op kosten van de wederpartij te verzekeren en verzekerd te houden.

ARTIKEL XXXV IDENTIFICATIEPLICHT

In verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet op de Identificatie-plicht, is de wederpartij verplicht om vóór de aanvang van de werkzaamheden haar werknemers door overhandiging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs zich te laten legitimeren bij (de uitvoerder van) Jacobs Dakbedekkingen B.V.

De in lid 1 bedoelde legitimatiebewijzen zullen door Jacobs Dakbedekkingen B.V. worden bewaard voor de duur van het werk en de administratieve afwikkeling ervan en in ieder geval totdat vaststaat dat de wederpartij met betrekking tot de bij het werk betrokken werknemers heeft aan de sociale en fiscale afdrachtverplichtingen. Op mandagenregisters die bij de facturen worden gevoegd, dienen door de wederpartij de nummers van de identiteitsbewijzen achter de namen van de werknemers te worden vermeld.

Jacobs Dakbedekkingen B.V. en haar uitvoerder heeft het recht om werknemers die niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs dan wel die niet bereid zijn om dit identiteitsbewijs te overhandigen, niet toe te laten tot het werk of slechts voorlopig toe te laten tot het werk onder de voorwaarde dat bij de eerstvolgende gelegenheid alsnog een kopie van een identiteitsbewijs wordt overhandigd.

Klanten beoordelen ons met een:

7.9

162 beoordelingen

© 2024 Jacobs dakbedekkingen
Created by